نام و نام خانوادگی: محمدرضا کاوسی

رشته: پاتولوژی جنگل (حفاظت و حمایت جنگل)

آخرین درجه تحصیلی : دکتری

محل و تاریخ اخذ: دانشگاه دولتی جنگل مسکو ، 1384

رتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی و پژوهشی: گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

پست الکترونیک:

kavosi.reza66@gmail.com, kavosi_66@yahoo.com, kavosi@gau.ac.ir

تلفن: 32240013-017

آدرس : گرگان- میدان بسیج- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده علوم جنگل

2240 :تعداد دفعات بازید


جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان